Náš lékařský tým

Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., MBA

Atestace: vnitřní lékařství
VZDĚLÁNÍ:

2013
Získání titulu MBA, Czech Management Institute, ESMA Barcelona

2009
Udělen titul docent v oboru vnitřní lékařství na LF UK v Plzni

2008
Specializovaná způsobilost v oboru klinická onkologie

2006
Specializovaná způsobilost lékaře v oboru vnitřní lékařství

2000
obhájení titulu Ph.D.

1996 - 2000
Postgraduální doktorské studium na LF UK v Plzni

1990 - 1996
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

DOKONČENÉ ATESTACE:

2001
atestace v oboru vnitřní lékařství

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

2021 - dosud 
Ambulantní specialista- Komplexní onkologické centrum Nemocnice Na Pleši

2015 - 2021 
Ambulantní specialista- Onkologické oddělení NNH Praha

2014 - 2015
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum ORAK FN Plzeň

2009 - 2014
Vedoucí lékař onkologického oddělení RTO FN Plzeň

2010 - 2016
Senátor Akademického senátu UK Praha

2011 - 2016
Člen Akademického senátu LF UK v Plzni

2009 - dosud
Docent na II. interní klinice, FN a LF UK v Plzni

2000 - 2009
odborný asistent na II. interní klinice, FN a LF UK v Plzni

1996 - 2010
vědecký pracovník Imunoanalytické laboratoře LF UK v Plzni

KURZY NEBO CERTIFIKÁTY:

2018 - dosud
Licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru klinická onkologie    

2004
Licence ČLK v interním lékařství
ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:
EGTM (European Group on Tumour Markers)       člen výboru
ISOBM (International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine     člen
Člen České internistické společnosti, České onkologické společnosti a Společnosti nukleární medicíny ČLS JEP.
Člen redakčních rad a odborný editor národních i mezinárodních odborných periodik.
Hlavní řešitel a spoluřešitel mnoha grantových projektů na národní  /IGA, GAČR/ i mezinárodní úrovni.
Hlavní řešitel a spoluřešitel klinických studií.
Školitel Ph.D. studentů, oponent mnoha doktorských řízení.
Invited speaker mnoha národních a mezinárodních konferencí (Německo, Rakousko, Velká Británie, Irsko, Řecko, Litva, Estonsko, Čína, USA, Portoriko, Švédsko, Finsko, Lucembursko, Švýcarsko, Izrael a dalších zemí).
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
Knihy (samostatná kapitola- autor, spoluautor): více než 30                         
Publikace (autor, spoluautor): více než 250     
Abstrakta přednášek a posterů otištěná ve vědeckém periodiku (autor, spoluautor): více než 300
Citace (bez autocitací): 1718
H-index: 22