Zpět

Jak probíhá post-onkologická léčba karcinomu prsu?

Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Každý rok je toto onemocnění diagnostikováno u více než 7 000 žen. Nárůst případů karcinomu prsu byl zaznamenán i u mužů, ale ve srovnání se ženami je v tomto případě 100x méně častý. V souvislosti s karcinomem prsu je velmi pozitivním trendem pokles úmrtnosti, a to jak díky časné diagnostice v rámci screeningových programů, tak lepším možnostem léčby. Je prokázáno, že lázeňské pobyty v rámci post-onkologické léčby zlepšují fyzickou i psychickou kondici pacientů. 

Většinu typů karcinomu prsu lze úspěšně léčit, pokud jsou zachyceny včas. V časném stadiu I a II (bez postižení uzlin v podpaží) je dnes diagnostikováno více než 70 % nemocných s karcinomem prsu.


Léčba karcinomu prsu

Jedinou efektivní metodou léčby je radikální odstranění nádorové tkáně formou operačního zákroku, který zahrnuje dvě části, a to operaci na prsu a v podpaží. Cílem zákroku na prsu je odstranit zhoubný nádor v rozsahu minimalizujícím riziko opětovného návratu karcinomu. Cílem výkonu v axile je pak určení stadia a prognózy onemocnění.

Při operativním zákroku na prsu může být odstraněna pouze část prsu (parciální mastektomie), nebo prs celý (tzv. ablace prsu neboli totální mastektomie). Operativní zákrok v podpaží spočívá v detekci a histologickém vyšetření sentinelové (strážní) uzliny, kam může zhoubný nádor prsu metastazovat nejdříve, nebo v odstranění mízních uzlin v podpaží při podezření na jejich postižení nádorem. Rozsah operačního zákroku pak záleží na více faktorech. Jedná se o biologickou aktivitu a rozsah nádoru, poměr velikosti prsu a nádoru, věk, celkový zdravotní stav, kosmetický efekt a mnoho dalších. V indikovaných případech může po odstranění prsu následovat jeho rekonstrukce, která může být provedena bezprostředně po odstranění prsu (v případě preventivního odstranění), nebo s časovým odstupem po odstranění nádorové tkáně (minimálně rok od operace nádoru prsu).


Protinádorová léčba

Chirurgický zákrok často doprovází předoperační nebo pooperační protinádorová léčba, která může mít mnoho forem. Konkrétně se jedná o chemoterapii, radioterapii, biologickou léčbu, imunoterapii a hormonální léčbu. Komplexní protinádorová léčba je dnes ve většině případů velmi úspěšná a vede k vyléčení nemoci, nebo dosažení dlouhodobé remise. V rámci léčby ale dochází k široké řadě nežádoucích účinků, které pacientům komplikují zdravotní stav i zpětné zařazení do pracovního i společenského života.


Jak mohou v post-onkologické léčbě pomoci lázně?

Vzhledem k tomu, že v průběhu léčby dochází k řadě nežádoucích účinků a organismus bývá značně oslabený, je vhodné posílit fyzickou i psychickou kondici pacienta. Je prokázáno, že právě pomocí lázeňské léčby je možné tyto obtíže do značné míry zmírnit.

Po operaci a radioterapii prsu a mízních uzlin v podpaží může vzniknout sekundární lymfedém, který vzniká lokálně na hrudní stěně po odstranění prsu, či v podpaží po odstranění mízních uzlin. Komplexní terapie lymfedému probíhá ve Františkových Lázních na specializovaném pracovišti, tzv. Lymfocentru. Samotná léčba spočívá v aplikaci manuálních lymfodrenáží, po kterých následuje přístrojová lymfodrenáž s následnou bandáží. Součástí programu je i speciální léčebný tělocvik, který je zaměřený na uvolnění lymfatického systému. Nezanedbatelnou součástí léčby lymfedému jsou společné edukační pohovory s pacientkami, kde se od zkušených terapeutů dozvědí, co je vhodné v běžném životě dělat a co naopak vhodné není. Dále provádíme skupinové autolymfodrenáže, při kterých se pacientky naučí pod dohledem uvolňovat lymfatické uzliny při domácí péči o lymfedém.

Mezi další nežádoucí účinky patří také pooperační a postradiační fibrotizace tkání, omezení hybnosti, postchemoterapeutická polyneuropatie a další funkční a hormonální změny. V tomto případě ve Františkových Lázních probíhá léčba s využitím tkáňového vlivu přírodního zdroje oxidu uhličitého, minerálních solí formou vodní uhličité koupele. Dále je k léčbě využíván zřídelní plyn s oxidem uhličitým a stopami vzácných prvků formou plynových koupelí.

Dle zdravotního stavu je pak aplikována izotermní, či mírně hypertermní koupel (např. přísadová koupel bez perlení). V rámci individuální fyzioterapie jsou řešeny konkrétní potíže pacienta, mezi které patří například péče o jizvu, zlepšení hybnosti kloubů, nácvik správných pohybových stereotypů a další.

Velmi důležité je také zlepšení fyzické kondice. Ve Františkových Lázních konkrétně za tímto účelem klienti absolvují osvědčené formy skupinových cvičení, onkologickou jógu, léčebný tělocvik v bazénu, tzv. Nordic Walking nebo již zmíněné individuální rehabilitace. Františkovy Lázně nabízí celou řadu doplňkových procedur, které vhodně doplňují hlavní léčebné procedury. V průběhu lázeňské léčby je klient edukován o zásadách zdravého životního stylu a vhodnosti pohybových aktivit. Dále je zde možnost úpravy stravovacích návyků ve spolupráci s výživovým poradcem.

Psychická kondice pacienta

Psychika je důležitou součástí celkové kondice. Ve Františkových Lázních je od roku 2023 možný konzultační rozhovor s klinickým psychologem či psychiatrem. Dále je zde k dispozici klinický onkolog, se kterým je možné konzultovat celkový zdravotní stav a dosavadní průběh léčby.

K nastavení tělesné a duševní rovnováhy chystáme spolupráci s nově vzniklou Recovery Clinic (Klinika duševního zdraví) umístěnou v Císařských Lázních. Kromě psychologické intervence je zde možnost využití moderních metod integrativní medicíny, jako je aromaterapie, arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, fototerapie a dalších. Zcela specifickým přístupem bude mentální výcvik typu „Mindfulness“, jehož přínos pro tělesné i duševní zdraví pro onkologické pacienty je podpořen řadou klinických studií.


Nárok na lázeňskou léčbu hrazenou z veřejného pojištění a její průběh

Rehabilitační léčba pacientů s karcinomem prsu má ve Františkových Lázních dlouhodobou tradici. Ve většině případů je tato léčba hrazena zdravotní pojišťovnou. Na komplexní lázeňskou péči (KLP) má pacient nárok do 12 měsíců po ukončení aktivní onkologické léčby (operace, ukončení chemoterapie, radioterapie, biologické léčby, imunoterapie). Do této doby se nezahrnuje léčba hormonální, která probíhá dlouhodobě (5-10 let).

Na KLP mají nárok klienti ve stádiu neaktivní nemoci (kompletní remise nádorového onemocnění), které je doloženo odborným onkologickým vyšetřením ne starším než 2 až 3 měsíce. Opakování lázeňské léčby ve formě příspěvkové lázeňské péče (PLP) je možné za 24 měsíců od začátku základního pobytu (KLP). V rámci příspěvkové lázeňské péče si klient hradí ubytování a stravu, léčebné procedury jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Doporučení k lázeňské léčbě z indikace n/1 vystavuje praktický lékař, nově však může doporučení vystavit i příslušný specialista (onkolog, gynekolog, onkochirurg).

Vypsaný návrh na lázeňskou péči lékař odesílá na zdravotní pojišťovnu. V žádosti lékař může uvést konkrétní lázně, kam chce pacienta odeslat - v našem případě je nutné do návrhu udat název společnosti Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. Po schválení revizním lékařem se pak návrh dostane do konkrétního lázeňského zařízení, které pak vyzve klienta k nástupu na lázeňskou léčbu. Standardní délka léčebného pobytu je 21 dní u KLP a 14-21 dní u PLP.

Onkologická léčba hrazená z vlastních zdrojů

Onkologický program je možné absolvovat také v rámci samopláteckých programů. V takovém případě je po vyřízení běžných formalit na recepci příslušného lázeňského domu provedeno vstupní lékařské vyšetření u odborného lékaře, který dle výsledků vyšetření stanoví individuální léčebný plán. Léčebné procedury jsou pak zpravidla voleny podle diagnózy, prodělané léčby a aktuálního zdravotního stavu. U pobytů hrazených plátcem zdravotní péče (KLP, PLP) léčebný plán zahrnuje 21 léčebných procedur týdně, u samoplátců pak 18 procedur týdně.

Přečtěte si více proč do lázní po ablaci prsu (.pdf)

Lázně po onkologickém onemocnění (.pdf)


Vyberte si pobyt

Komplexní lázeňská péče

Platnost nabídky do: 04.01.2026
Cena za os/noc od: 0 Kč/den
Počet nocí: min. 21
Počet procedur: 21/týden
Stravování: plná penze